- Nhà trường có đủ số lượng giáo viên theo quy định, có 13 giáo viên/08 lớp, tỷ lệ 1,62 giáo viên/lớp.

- Trường có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 6/13 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn tỉ lệ 46,15%, đã góp phần nâng cao chất lượng CSGD trẻ . Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chưa cao.

- Đa số giáo viên trong nhà trường đều là người địa phương, gần gũi với người dân nên hiểu biết rõ về văn hóa và ngôn ngữ ở địa phương. Có kiến thức cơ bản về giáo dục, yêu nghề, mến trẻ, thực hiện tốt công tác CSGD trẻ .

Hoạt động thể dục buổi sáng của các cháu Trường MN Ân Hảo Đông